mama!milk Trio Roundabout / amber

mama!milk Trio Roundabout

Yuko Ikoma : accordion
Daiho Soga : flute, cavaquinho, tape-recorder etc.
Kosuke Shimizu : contraabass

21 July 2019 @ Artgumi, Kanazawa
courtesy of Shirasagi Bijutsu, No.11511
©︎ MUSICA MOSCHATA